ليست كتاب هاي جواد جويني
تعداد يافت شده (۵)
صفحه ۱ از ۰
آزمون استخدامی محیط زیست
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: جواد جوینی - نویسنده: عباس جوینی قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۵۰۰۰  ریال
آزمون استخدامی مهندسی برق
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: جواد جوینی - نویسنده: سهراب مشتاق قیمت:۷۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۷۵۰۰۰  ریال
آزمون استخدامی مهندسی کامپیوتر
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: جواد جوینی - نویسنده: مهرناز سروریان قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۴۰۰۰۰  ریال
آزمون استخدامی مهندسی مکانیک
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: جواد جوینی - نویسنده: عباس جوینی قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۹۵۰۰۰  ریال
آزمون استخدامی مهندسی نفت
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: جواد جوینی - نویسنده: عباس جوینی قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۰۰۰۰  ریال