ليست كتاب هاي فريبا عباس
تعداد يافت شده (۴)
صفحه ۱ از ۰
آزمون استخدامی علوم آزمایشگاهی
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: رضا صدیقی - نویسنده: محمد جوربنیان قیمت:۸۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۲۰۰۰۰  ریال
آزمون استخدامی هوشبری
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: رضا صدیقی - نویسنده: فریبا عباس قیمت:۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۶۷۵۰۰  ریال
استخدامی دبیری علوم زیستی و بهداشتی( عمومی و تخصصی)
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: فریبا عباس - نویسنده: ساینا امیری قیمت:۸۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۶۵۰۰۰  ریال
استخدامی کامپیوتر( عمومی و تخصصی)
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: فریبا عباس - نویسنده: نیلوفر فرج قیمت:۸۵۰۰۰ قیمت سایت:۷۶۵۰۰  ریال