ليست كتاب با موضوع مهندسي
تعداد يافت شده (۴)
صفحه ۱ از ۰
آزمون استخدامی مهندسی صنایع
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: مهیا - نویسنده: سودابه کیاکجوری قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۵۰۰۰  ریال
آزمون استخدامی مهندسی عمران
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: گروه مولفان قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰  ریال
آزمون استخدامی مهندسی کشاورزی
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: قاسم شله - نویسنده: خالد محمدی قیمت:۷۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۲۰۰۰  ریال
آزمون استخدامی مهندسی نفت
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: جواد جوینی - نویسنده: عباس جوینی قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۰۰۰۰  ریال