ليست كتاب با موضوع آزمون استخدامي دستگاه هاي اجرايي
تعداد يافت شده (۹)
صفحه ۱ از ۱
استخدامی دبیری اقتصاد( عمومی و تخصصی)
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: رفعت کریمی - نویسنده: سید مهدی قیمت:۸۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۶۵۰۰۰  ریال
استخدامی دبیری تاریخ( عمومی و تخصصی)
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: رضا صدیقی - نویسنده: سمیه قیمت:۹۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۳۷۰۰۰  ریال
استخدامی دبیری تربیت بدنی( عمومی و تخصصی)
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: رضا صدیقی - نویسنده: سید مهدی قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۸۵۰۰۰  ریال
استخدامی دبیری روانشناسی و علوم تربیتی( عمومی و تخصصی)
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: نیلوفر فرج - نویسنده: کیان ملک قیمت:۸۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۶۵۰۰۰  ریال
استخدامی دبیری شیمی( عمومی و تخصصی)
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: هومن صدیقی - نویسنده: حمیده سرمست قیمت:۸۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۶۵۰۰۰  ریال
استخدامی دبیری صنایع چوب( عمومی و تخصصی)
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: رضا صدیقی - نویسنده: سید مهدی قیمت:۹۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۵۵۰۰۰  ریال
استخدامی دبیری علوم زیستی و بهداشتی( عمومی و تخصصی)
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: فریبا عباس - نویسنده: ساینا امیری قیمت:۸۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۶۵۰۰۰  ریال
استخدامی کامپیوتر( عمومی و تخصصی)
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: فریبا عباس - نویسنده: نیلوفر فرج قیمت:۸۵۰۰۰ قیمت سایت:۷۶۵۰۰  ریال
استخدامی مراقبت سلامت( عمومی و تخصصی)
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: دکتر رضا - نویسنده: نیلوفر فرج قیمت:۸۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۶۵۰۰۰  ریال